Roskilde University Digital Archive >
RUCs Digitale Projektbibliotek / RU Digital Project Library >
RUC overbygningsrapporter / RU Projects: Degree Programs >
TEKSAM - miljøplanlægning rapporter / TEC-SOC - Technological and Socio-economic Planning Projects >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://rudar.ruc.dk/handle/1800/143

Title: Håndtering af forurenet i Danmark. Problemer og muligheder
Authors: Aabye, Tommy B.
Fenger, Martin U.
Hansen, Anders Blædel Gottlieb
Hansen, Louise Østvand
Møller, Rune
Advisor: Nielsen, Mette Hviid
Olsen, Ole Jess
Issue Date: Jun-2003
Abstract: Projektet undersøger, om den nuværende håndtering af forurenet jord i Danmark udgør et problem, og om en ændring i teknologianvendelsen i form af en øget brug af jordvask og termisk rensning vil bidrage til at løse problemet. Fremgangsmåden har været først at dokumentere, at der årligt deponeres store jordmængder i Danmark, svarende til 1.168.000 ton i 2002. Deponeringen skyldes bl.a., at biologisk rensning er den altdominerende teknik i Danmark, og at teknikken ikke renser jorden til et niveau, hvor den kan genbruges. Herefter undersøges de problemer og konsekvenser, der er et resultat af den nuværende situation. Vi gennemgår 3 udvalgte stoffers (PAH, bly og MTBE) fysiske og kemiske egenskaber og deres problematiske toksikologiske aspekter i den deponerede jord. Desuden udføres en allium-test på deponeret jord, der viste en væksthæmmende effekt, men ikke nogen signifikant gentoksisk effekt af den forurenede jord. Herefter undersøges et depots opbygning og risikoprofil. Det konkluderes, at depoter ikke udgør nogen væsentlig risiko for forurening af grundvandet. Dog er der usikkerhed forbundet med konsekvenserne af kystnærhedsprincippet, som kan betyde et forøget udslip af perkolat til det marine miljø. Ud fra en undersøgelse af de pladsmæssige konsekvenser ved en forsat deponering, konkluderes det, at de nuværende depoter er ved at være fyldt op, og at det i fremtiden vil være svært, men ikke umuligt, at finde plads til nye depoter. For at undersøge om en ændret teknologianvendelse vil være samfundsøkonomisk fordelagtig, har vi med en cost-benefit inspireret analyse, kortlagt fordele og ulemper ved de forskellige rensningsteknikker, for på den måde at få overblik over de relative fordele og ulemper af miljøpåvirkninger ved en øget brug af termisk jordrens og jordvask. Der konkluderes, at en ændret teknologianvendelse med henblik på reduceret deponering ikke er samfundsøkonomisk fordelagtig. Afslutningsvis tager vi udgangspunkt i de politiske målsætninger på affaldsområdet og sætter håndteringen af forurenet jord ind i en bæredygtighedskontekst. Der konkluderes at den nuværende håndtering, set i lyset af de politiske målsætninger på affaldsområdet, ikke er bæredygtig, da store mængder jord, der med en ændret teknologianvendelse, kunne have været renset, bliver deponeret.
URI: http://hdl.handle.net/1800/143
Subject: Thesis or Dissertation; Tek-sam: Bachelordobbeltmodul;
Appears in Collections:TEKSAM - miljøplanlægning rapporter / TEC-SOC - Technological and Socio-economic Planning Projects

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Håndtering_af_forurenet_jord.pdf2,08 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyright

Recommend this item

Items in RUDAR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! RUDAR Software Copyright © 2002-2011  Duraspace